• TBF DUYURU NO : 102/2023 : 7464 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA | 17.11.2023

Sayın Kulüp Başkanlıkları;

7464  sayılı Kanunun  31 inci maddesi ile  22/4/2022 tarihli  ve  7405  sayılı Spor Kulüpleri  ve Spor Federasyonları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4 (1) Spor kulüpleri ve üst kuruluşlar, 26/10/2024 tarihine kadar tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını Kanuna uygun hale getirmeyen spor kulüpleri ve üst kuruluşların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, 26/10/2024 tarihine kadar bu Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler spor faaliyetlerine katılamaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri, 26/10/2024 tarihine kadar bu Kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptırır. Belirtilen süre içerisinde uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir."

Madde 16: Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Spor Federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen her türlü spor müsabaka ve yarışmaları ile gösterilerinde, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından 26.10.2023 tarihinden itibaren, her türlü bilet satışından elde edilen net hasılatın yüzde yedisi müsabaka, yarışma ve gösteri hasılat payı olarak gençlik ve spor il müdürlüklerinin hesabına yatırılır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Ek :1 07.11.2023 tarih ve E-37381016-010.01-6037995 Sayılı GSB Hukuk Hiz. Genel Müd. yazısı

Ek :2 02 Kasım 2023 ve 32357 Sayılı Resmî Gazete