• ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a)  www.binicilik.org.tr  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Saim Önhon Kapalı Maneji No:22 Beştepe Ankara adresinde mukimTürkiye Binicilik Federasyonu  (Bundan böyle "Federasyon" olarak anılacaktır).

b)  www.binicilik.org.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, 3289 Sayılı Kanun kapsamında Federasyonun resmi yayın organı ve sitesi olan www.binicilik.org.tr ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Üye, www.binicilik.org.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Federasyon’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini, Spor Disiplini ihlali olan hususlarda federasyonun 3289 Sayılı Kanun gereği disipliner işlemler yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Federasyon'un Kamu Kuruluşu olduğunu ve www.binicilik.org. tr sitesi üzerinden yapacağı bazı işlemlerin resmi başvuru olarak kabul edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.  Üye, Federasyon  tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Federasyon'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Federasyon'un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye, Spor Disiplini ihlali olan bu hususlarda federasyonun 3289 Sayılı Kanun gereği disipliner işlemler yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.  Üye, www.binicilik.org.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4.  Üye, www.binicilik.org.tr  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve Spor Disiplinine aykırı şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.  www.binicilik.org.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Federasyon'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Federasyon'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.  Federasyon, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.binicilik.org.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Federasyon'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Federasyonu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Federasyon'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Üye, Spor Disiplini ihlali olan bu hususlarda federasyonun 3289 Sayılı Kanun gereği disipliner işlemler yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9.  Federasyon'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Federasyon'un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.  www.binicilik.org.tr  internet sitesi yazılım ve tasarımı Federasyon'un  mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü yasal ve diğer mevzuattan gelen hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez ve herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca Kurum ve kuruluşlar, şirketler, ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları ve diğer sair haklar kapsamında korunmaktadır.

3.11.  Federasyon tarafından www.binicilik.org.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 3.12.  Federasyon, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde ve/veya yasal gereklere uygun hareket etmek ve/veya federasyona tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Federasyon ve www.binicilik.org.tr internet sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde, İdari ve Sportif disipliner işlemler için yasal yetkili mercilere açıklayabilir.

3.13.  www.binicilik.org.tr internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.binicilik.org.tr internet sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14.  Federasyon, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme ve/veya Federasyon   internet sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15.  Federasyon üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16.  Taraflar, Federasyon'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17.  Federasyon iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 

3.18. Üye, Federasyonca yayınlanmış Gizlilik Politikasının gayrıkabilirücu olarak kabul etmiştir.

3.19. Sitede yayımlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, güvenirliği ve tamlığı konusunda tüm titiz çalışmalara rağmen, olabilecek hatalardan federasyon hiçbir taahhüt ve sorumluluk kabul etmez. Sitedeki bilgilerin kullanımı sonucunda veya teknik nedenlerle siteye ulaşılamamasından ötürü doğrudan veya dolaylı bir zarar doğması halinde, federasyona hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklenemez.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Federasyon tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Federasyon, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşmenin fesh edilmesi sonucu federasyon nezdinde internet sitesi üzerinden zorunlu yapılması gereken işlemlerin yapılamaması sonucu üye herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.